Reifa | Eku tehniskais serviss

Ēku kompleksā tehniskā apkalpošana

INDIVIDUĀLO SILTUMA PUNKTU APKALPOŠANA

Siltuma punkts – iekārtu komplekss, kas paredzēts siltuma sadalei starp patērētājiem, kas nāk no siltumtīkla.

Siltuma punkta tehniskā apkalpošana notiek saskaņā ar izstrādāto reglamentu.

Veicamo darbu saraksts iekļauj sevī:

- ik nedēļas slēg- un regulēšanas armatūras un automātikas pārbaudi;
- apkures un karstās ūdensapgādes sistēmas darba parametru regulēšanu;
- siltuma enerģijas efektīva izlietojuma uzraudzību;
- siltummaiņu ķīmisko skalošanu;
- uzskaites iekārtu rādījumu norakstīšana un to nodošana siltumenerģijas piegādātājam;
- atklāto defektu novēršana;
- citi darbi saskaņā ar reglamentu.

Siltuma punkta un siltuma nesēja parametru pareiza regulēšana ļauj optimizēt izdevumus ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai un pagarināt iekārtu kalpošanas ilgumu. Ievērojot Jūsu izvēlēto siltumapgādes grafiku, Jūs ieekonomēsiet uz samaksas par izmantoto siltuma enerģiju.